Ons charter diversiteit & inclusie

door Rebelle

Op papier geniet iedereen in onze samenleving dezelfde rechten. Toch ervaren veel mensen en groepen nog dagelijks de gevolgen van vooroordelen, uitsluiting en discriminatie. Ze krijgen op basis van delen van hun identiteit minder kansen, en moeten veel harder vechten om zichzelf ten volle te kunnen ontplooien. Dat is nadelig voor hun welzijn én is een groot verlies voor de samenleving als geheel.

Als socioculturele organisatie zijn we mee verantwoordelijk om een einde proberen te maken aan die onrechtvaardigheid. Om de ommezwaai te realiseren, moeten we zélf een voortrekkersrol spelen. Dit charter voor diversiteit en inclusie bestaat uit 7 principes die we nastreven.

 

1. Diversiteit verrijkt ons als samenleving, als organisatie, als mens.

Diversiteit inspireert, verbetert en versterkt ons allemaal. Onze visie en wereldbeeld worden rijker als verschillende perspectieven er een plaats in krijgen. Dat legt blinde vlekken bloot, en daagt ons uit om in vraag te stellen wat anders zomaar vanzelfsprekend lijkt. Het is belangrijk om die meerstemmigheid actief binnen te brengen én te valoriseren in onze organisatie.

Ons uitgangspunt is dus niet dat mensen ‘ondanks hun identiteitskenmerken welkom zijn’, maar dat wij die diversiteit zien als een meerwaarde en zelfs als een noodzakelijke voorwaarde voor onze werking.

 

2. We maken onze organisatie en werking toegankelijk en laagdrempelig.

Onze gesprekstafel moet voor iedereen even toegankelijk zijn. Divers-sensitief werken is daartoe het middel: we brengen drempels in kaart en werken ze weg. We schrappen de term ‘moeilijk bereikbare groepen’ uit ons woordenboek: we moeten zélf een gemakkelijk bereikbare organisatie zijn, in het bijzonder voor mensen in de meest kwetsbare maatschappelijke posities.

Onze ambitie gaat nog een stap verder. Iedereen, eens aan tafel, moet ook recht van spreken krijgen en de koers van de organisatie mee mogen uitstippelen. Want dat is het streefdoel: inclusie. 

 

3. Bij Rebelle gaan we voor verbinding, samenhorigheid en bondgenootschap.

We zijn allemaal anders. Als organisatie tonen we aandacht en respect voor ieders complexe, gelaagde identiteit. Doen we dat niet, dreigen we de ongelijkheid nog uit te diepen. Want die bepaalt dat sommigen onder ons op een minder sterke positie staan in de samenleving en specifieke noden hebben.

Toch proberen we ook aan te voelen wanneer onze verschillen niét het meest relevante zijn, en gaan we op zoek naar wat ons verbindt. Die grootste gemene deler, vaak ons vrouw*-zijn, gebruiken we als basis om in dialoog te gaan, samen te werken, elkaar te ondersteunen en te versterken.

 

4. We worden als organisatie een afspiegeling van de superdiverse samenleving.

Iedereen moet zich kunnen herkennen en gerepresenteerd voelen in de verhalen die we vertellen, de beelden die we tonen en de acties die we naar buiten brengen. We vermijden stereotiep denken en bestrijden vooroordelen door in te zetten op positieve, inclusieve beeldvorming en taal.

We streven naar een situatie waarin verschillende stemmen ook fysiek aanwezig zijn in alle onderdelen van de organisatie. Op dit moment is dat niet het geval, dus we moeten actief ruimte maken voor ondervertegenwoordigde groepen in de eigen rangen.

 

5. Iedereen in onze organisatie draagt de visie mee uit.

We moeten ook in eigen boezem kijken, en verantwoordelijkheid opnemen voor het inclusiever maken van onze organisatie. Iedereen toont zich daarom bereid te werken aan de eigen competenties en kennis over maatschappelijke uitsluitingsmechanismen.

We scharen ons unaniem achter de visie op inclusie en dragen ze actief mee uit in en met onze werking. Bovendien stimuleren we samenwerkingspartners om ons charter te lezen en de principes toe te passen.

 

6. Er is bij Rebelle geen plaats voor discriminatie, uitsluiting of intimidatie.

Van iedereen die zich - op welke manier ook - aan onze organisatie verbindt, verwachten wij dat ze zélf niemand uitsluiten of discrimineren. Daarenboven moedigen we iedereen aan om als ambassadeurs voor inclusie op te treden door te reageren op discriminerende uitspraken of daden in de context van onze werking of activiteiten. We willen een veilige omgeving zijn voor iedereen.

We werken als organisatie aan een gemakkelijke meldingsprocedure, leiden vertrouwenspersonen op en bieden de mogelijkheid tot bemiddeling en nazorg voor wie dat wenst.

 

7. Werken aan diversiteit en inclusie is een proces zonder einde.

Inclusie is geen project, maar een proces. Ons engagement is langdurig: we blijven samen bijleren en groeien, zéker op momenten dat het stroef loopt of er zich moeilijkheden voordoen. We hebben een streefdoel: structurele verandering. Tegelijk erkennen we dat er geen eindpunt is. We stellen onze referentiekaders regelmatig in vraag, reflecteren over wat goed en minder goed loopt, en sturen bij.

De cel diversiteit en inclusie speelt hierin een cruciale rol: ze creëert bewustzijn, ontwikkelt tools, doet aan kennisdeling en verleent advies binnen de organisatie. Bovenal houdt de cel de vinger aan de pols en monitort de vooruitgang op vlak van diversiteit en inclusie.

 

Vragen, ideeën, bedenkingen of feedback? Neem contact op met lien.willaert@rebelle-vzw.be.

 

logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.